Hidalgo-Tufiño, Lizbeth, Anais Adauto, y Carmen Velezmoro. 2023. «Speed Shear Rate Impact on the Properties of OSA-Modified Potato Starch». Scientia Agropecuaria 14 (1):117-25. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.011.